USŁUGI BIURA ATA

CENNIK

wprowadzenie do systemu informatycznego danych z dokumentów źródłowych
 • 4,00 zł - od dokumentu wprowadzonego „ręcznie
 • 3,00 zł - od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i pod-legającego obowiązkowemu sprawdzeniu (np. sprzedaż / koszty),
 • 1,00 zł - od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i pod-legającego sprawdzeniu tylko jako zbiorcza suma zapisów wszystkich dokumentów łącznie (np. dokumenty sprzedaż, raport okresowy z kasy fiskalnej) - bez względu na ilość ewidencji w któ-rych dokonywany jest zapis jednego dokumentu.
środki trwałe
 • 20 zł - pakiet obejmujący np: wydruk ewidencji, wprowadzenie danych o nabytych lub likwidowanych środkach trwałych, sporządzenie miesięcznej noty dotyczącej umorzenia środków trwałych, rozliczenie ulg, licencja na oprogramowanie, archiwizacja danych do 5 lat.
noty / wystawienie faktury / delegacje
 • 10,00 zł - sporządzenie dowolnej podstawowej noty księgowej (np. podsumowania sprzedaży, różnice kursowe, nabycie/likwidacja środka trwałego),
 • 18,00 zł - sporządzenie faktury (np. wewnętrznej, WNT), weryfikacja i szczegółowe rozliczenie jednej delegacji sporządzonej przez Podatnika,
 • 30,00 zł - sporządzenie i rozliczenie delegacji (naniesienie danych do systemu lub na druku według otrzymanych informacji o trasie przejazdu od Podatnika) lub inne nietypowe noty.
inne
 • 50,00 zł - zeznanie roczne
 • 100,00 zł - dodatkowo wykonane czynności (np. jedna strona dokumentu do 2000 znaków, jedna godzina pracy, czynny osobisty udział w kontroli) na podstawie odrębnych zleceń
 • 50,00 zł - za jedną stronę dokumentu np: deklaracji, zgłoszenia, wygłoszenia, aktualizacji
 • 100,00 zł - przygotowanie i wysyłka JPK w trakcie kontroli podatkowej (czyli innego niż JPK-VAT)
 • 50,00 zł - miesięcznie za utrzymywanie gotowości do świadczenia usług w przypadku zawiesze-nia działalności gospodarczej przez podatnika VAT (wówczas pakiet VAT nie jest naliczany) i składania informacji.
podatkowa księga przychodów i rozchodów / ewidencja przychodów miesięcznie
 • od 150,00 zł - pakiet miesięczny obejmujący np. : comiesięczny wydruk ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów, podsumowanie miesięczne, ustalenie podstawy podatku , ustalenie kwoty podatku, przygotowanie i wysyłka JPK_VAT, przygotowanie i wysyłka deklaracji, podpis elektro-niczny, korekty z winy biura, archiwizacja danych elektronicznych do 5 lat.
 • od 00,00 zł - (bezpłatnie) księgowanie do 5 dokumentów dla Podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (czyli w cenie pakietu miesięcznego księgowanie za 18 zł),
 • 45,00 zł - dodatkowo miesięcznie za każdą następną osobę (np. wspólnika spółki osobowej).
 • 60,00 zł - informacja podsumowującą VAT-UE wraz z jej wysyłką drogą elektroniczną.
 • 50,00 zł - obliczenie wysokości opłacanej składki zdrowotnej + wysłanie deklaracji
rozliczenie personelu
 • 40,00 zł - (miesięcznie za osobę) pakiet obejmujący np: sporządzenie listy płac, wydruk listy płac, obliczenie wynagrodzenia za czas choroby i inne nieobecności lub wystawienie zaświad-czenia dla ZUS, obliczenie potrąceń (na rzecz budżetu i organów egzekucyjnych), sporządzenie miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych dla ZUS oraz dla US (PIT-11 i PIT-4R), prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, ustalenie podstawy opodatkowania PIT, ustalenie pod-stawy i kwoty składek dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzenie i prze-słanie miesięcznych deklaracji, podpis elektroniczny US i ZUS, archiwizacja danych elektronicznych na okres do 5 lat, licencja na oprogramowanie;
 • 10,00 zł - prowadzenie ewidencji czasu pracy dla jednej osoby na podstawie danych otrzyma-nych od pracodawcy (niestandardowy czas pracy – ewidencja szczegółowa czasu pracy),
 • 20,00 zł - sporządzenie jednego dokumentu do akt osobowych pracownika (np. umowa, za-świadczenie, skierowanie, wypowiedzenie, rachunek do umowy zlecenia),
 • 50,00 zł - sporządzenie świadectwa pracy na podstawie danych z systemu.
 • 200,00 zł - rozliczenie z PFRON (np. deklaracja, jej przesłanie, podpis elektroniczny)
wirtualna asystentka / manager
 • Pakiet Próbny 5 godzin - 300 zł /miesiąc
 • Pakiet Standard 10 godzin 590 zł /miesiąc
 • Pakiet Premium 15 godzin 880 zł /miesiąc
 • Pakiet VIP 20 godzin 1210 zł / miesiąc

Wszystkie kwoty podane są netto.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie,
dlatego podany zakres cenowy jest tylko i wyłącznie do celów poglądowych.
Nie jest ofertą handlową.