Zmiany w ubezpieczeniach od września 2021

Zmiany w ubezpieczeniach od września 2021

Od 18 września obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają:

wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – w okresie od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone;

wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – w okresie od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.

Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych
W aktualnym stanie prawnym odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. Przepis ten się zmienia i od 18 września 2021 roku odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 18 września 2021 roku do końca bieżącego roku odsetki za zwłokę nie będą więc naliczane, gdy ich wysokość nie przekroczy 28 zł. 

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany, które zaczynają obowiązywać już 18 września. Jednak należy pamiętać że omawiana ustawa wprowadza ich o wiele więcej. Na jej podstawie zmienią się np. ubezpieczenia społeczne, kontrole ZUS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.